ျမန္မာႏူိင္ငံသည္ ဆိုင္ကလုန္း၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရၾကီးမႈမ်ား၊ ေျမျပိဳျခင္းမ်ား၊ ငလ်င္မ်ား၊ ဆူနာမီမ်ား၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းမ်ား၊ မီးေဘးႏွင္႔ ေတာမီးေလာင္ျခင္းမ်ား စသည္႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။

အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံျဖိဳးေရးအသင္းသည္  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိေနရာတခ်ဳိ႕အပါအဝင္ ျမန္မာ႔ကမ္းရုိးတန္းႏွင္႔ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ မ်ားသို႔ နာဂစ္မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ႔သည္႔အခ်ိန္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၾကြက္ျပႆနာၾကဳံေတြ႔ရခ်ိန္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဆိုင္ကလုန္းဂီရိဝင္ေရာက္ခဲ႔ခ်ိန္ႏွင္႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းတို္င္းႏွင္႔ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ဆိုင္ကလုန္း ကိုမန္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပအလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင္႔ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရေသာျပည္သူမ်ားအား

  • အစားအစာမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္း (ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ျဖဳ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ အာလူး ႏွင္႔ ၾကက္ဥ စသျဖင္႔….)
  • အစားအစာမဟုတ္ေသာအရာမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္း
  • ေရြ႔လ်ားေဆးေပးခန္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း
  • ေသာက္ေရသန္႔မ်ားျဖည္႔ဆည္းျခင္းႏွင္႔ ေသာက္သံုးေရသိုေလွာင္ပံုးမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္း
  • တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ မိလႅာစနစ္မ်ားပံ႔ပိုးေပးျခင္း
  • ယာယီနားေနေဆာင္မ်ားပံ႔ပိုးေပးျခင္း စသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ႔ံေပးႏူိင္ခဲ႔သည္။