အ႐ုဏ္ဦး လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း

အ႐ုဏ္ဦးသည္ ျမန္မာျပည္ရွိေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနသည္႔ မွတ္ပုံတင္ထားျပီးေသာ၊ ႏူိင္ငံေရးမဟုတ္ေသာ၊ ဂိုဏ္းဂနမဟုတ္ေသာ၊ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ က်ားမလူမႈေရးရာ၊ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးမ်ားေပၚအေျခမခံဘဲ ထိခိုက္ခံစားေန ရေသာလူသားမ်ားကိုကူညီရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ CBOမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေရရွည္တည္တံ႔ႏူိင္ရန္ ႏွင္႔စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ေပးရန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အ႐ုဏ္ဦးသည္ ရန္ကုန္တြင္႒ာနခ်ဳပ္ရုံးရွိျပီး ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၇၀ ႏွင္႔ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ား

  • လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ
  • လူ႔ဘဝျပည္႔စုံမႈႏွင္႔ အရည္အေသြး
  • လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ စိတ္ဓါတ္
  • ေမတၱာတရားႏွင္႔ စာနာေထာက္ထားျခင္း
  • ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိေနရာတခ်ဳိ႕အပါအဝင္ ျမန္မာ႔ကမ္းရုိးတန္းႏွင္႔ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ မ်ားသို႔ နာဂစ္မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ႔သည္။ မုန္တိုင္းျပီးလွ်င္ျပီးခ်င္း အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္းကိုတည္ေထာင္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပအလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင္႔သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရေသာျပည္သူမ်ားအား ၆လတာကာလအတြင္း အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ႔ံေပးႏူိင္ခဲ႔သည္။ ေထာက္ပ႔ံေပးႏူိင္ခဲ႔ေသာအကူအညီမ်ားတြင္ အစားအစာ၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေရသန္႔မ်ား၊ ယာယီႏွင္႔ ေရရွည္ခံအိမ္ရာမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းႏွင္႔က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ား၊ လူမႈစိတ္ပညာကူညီမႈမ်ား စသည္႔အရာမ်ားကိုေပးႏူိင္ခဲ႔သည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျပီေနာက္ အ႐ုဏ္ဦးသည္  အေရးေပၚအကူအညီေပးျခင္းမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင္႔ ေဒသတြင္းေရရွည္တည္တံ႔ေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းသို႔ နည္းဗ်ဳဟာ ကိုေျပာင္းလဲႏူိင္ခဲ႔သည္။ အ႐ုဏ္ဦးသည္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ဘိုကေလး၊ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းႏွင္႔ လပြတၱာျမိဳ႕မ်ား၊ မေကြးတိုင္းတြင္းရွိ မင္းတုန္းႏွင္႔ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕မ်ား၊ ရခို္င္ျပည္နယ္တြင္း ရွိေျမပုံႏွင္႔မင္းျပားျမိဳ႕မ်ားစသည္႔စီမံကိန္းနယ္ ေျမမ်ားတြင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားေပးျခင္းႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင္႔တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္အ႐ုဏ္ဦး၏စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တြန္းဇံ၊ တီးတိန္၊ မတူပီႏွင္႔ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီအတြင္းရွိ ကြမ္းျခံကုန္းႏွင္႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးတြင္းရွိ ကေလးျမိဳ႕နယ္မ်ားထိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ၊ DRR၊ အေသးစားေငြေခ်းျခင္းႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ႏူိင္ခဲ႔သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားကို အ႐ုဏ္ဦးသည္ Oxfam (GB), Norwegian People's Aid (NO), Mercy Corps (SU), LIFT (UNOPS), USAID (US), Burnet Institute (AU), Save the Children (GB), DFID (British Embassy), Triangle Génération humanitaire (FR) and SPAS (SE) စသည္႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။