အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း တျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္႔ Swedish Peace and Arbitration Society(SPAS), Generation Wave (GW)Dawn Action on Women Network(DAWN)Peace and Development Society(PDS)New Generation Shan State(NGSS)Upper Chindwin Youth Network(UCYN)Chin Natural Resources Watch Group(CNRWG)Laiza Peace Marching Group(LPMG)Muslim Women Council of Myanmar(MWCM), ႏွင္႔ Kaw Lah Foundation တုိ႔ႏွင္႔ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္းေရရွည္တည္တံ႔ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းကိုလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၂၀၁၀မွစ၍ အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္႔ကေလးသူငယ္မ်ားတို႔ႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင္႔အျမင္ဖြင္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စတင္ခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြါထြက္ေျပးရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင္႔ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏူိင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္းမ်ား ကိုေထာက္ပ႔ံေပးခဲ႔သည္။ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမွတဆင္႔ ႏူိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေျမယာဥပေဒ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင္႔ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲႏူိင္ရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား၌လည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္းေရရွည္တည္တံ႔ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္တြင္  အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းသည္ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ output ႏွင္႔ outcome မ်ားကို အသင္းအဖြဲ႔ ၏ အေရးၾကီး လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ႏူိင္ခဲ႔သည္။ အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းသည္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ႏူိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ပါ က်ယ္ျပန္႔ေသာကြန္ယက္ႏွင္႔ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာရွိသည္႔အျပင္ စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးႏွင္ ႔ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္လည္းရွိေပသည္။

အ႐ုဏ္ဦးလူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း သည္မ်ားျပားလွေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေနသည္႔အျပင္ umbrella organization ဟု ေခၚ သည္႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ၾကက္ေပးသည္႔အဖြဲ႔အစည္း တခုအျဖစ္စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အသင္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔ႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။